SIF projekti

„Talsu novada fonds vietējās kopienas attīstībai”

Mērķis: sekmēt kopienu filantropijas attīstību Talsu novadā, attīstot iedzīvotāju grupu līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā un labdarības tradīciju nostiprināšanos, tādējādi kopumā - vairot sociālo kapitālu.

Īstenošanas vieta: Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi

Īstenošas periods: 16.07.2013. - 31.12.2015.

Kopējās izmaksas: EUR 49800.51, EEZ instrumenta finansējums: EUR 44820.46

Galvenās aktivitātes:

- attīstīt iedzīvotāju un to grupu līdzdalību savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā, sekmēt labdarības tradīciju nostiprināšanos lauku apvidos, konkrēti - Talsu novadā;

-veicināt kopienu filantropijai atbalstošu vidi un attieksmi vietējā līmenī;

-nodot Talsu novadā uzkrāto pieredzi iedzīvotāju līdzdalībā un kopienu filantropijas veicināšanā.


Plānotie rezultāti:

- Sekmēta fonda spēja sekmīgi atbalstīt vietējās kopienas vajadzības, pilnveidotas fonda prasmes piesaistīt finanšu līdzekļus, sniegts atbalsts vietējās kopienas iedzīvotāju grupu vajadzībām;

- Īstenotas līdz 20 aktivitātes - labdarības akcijas, projektu konkursi, ziedojumu piesaistes pasākumi un notikusi Projektu programmas konkursos atbalstīto projektu, Talsu novada Stipendiātu programmas, labdarības akciju un mērķa projektu īstenošanas uzraudzība;

- sekmēta fonda finansiālā ilgtspēja;

- notikusi pieredzes multiplicēšana citiem Latvijas interesentiem - Atvērtā konference;

- noorganizēts Talsu novada IV Iedzīvotāju forums


„Talsi Region Community Foundation for development of local community"

Goal: To promote community philanthropy in Talsi region by developing people's participation in improving the quality of the communities life and environment. To strengthen traditions of philanthropy and increase social capital.
Places of implementation: Talsi, Dundaga, Roja and Mersrags region

Project duration: 16.07.2013 - 31.12.2015

Total budget: EUR 49800.51, EEA grants: EUR 44820.46

Main activities:

- To promote people's participation in improving the quality of their life; to promote strengthening of philanthropy traditions in rural areas - specifically in Talsi region;

- To promote supporting environment and attitude to community philanthropy in local level;

- To share gained experience in people's participation and promoting of community philanthropy.Planned results:

- Promoted ability to successfully support needs of local community, improved ability to attract funding, supported needs of local community;

- Implemented up to 20 activities - charity campaigns, call for proposals, fundraising events and monitoring of supported projects, grand program, charity campaigns and implementation of other projects;

- Promoted financial sustainability of Talsi Region Community Foundation;

- Ideas have been shared with other community's in Latvia - Opened conference;

- A Talsi community forum IV has been established.                                                                                           

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums