Ko mēs darām?

Ko mēs darām?

Talsu novada fonda misija ir izkopt mērķtiecīgas labdarības tradīcijas un sekmēt attīstību Talsos un novadā, atbalstot sabiedriska labuma projektus un pozitīvas sociālās pārmaiņas vietējā sabiedrībā. Fonds ir pirmais kopienas fonds Latvijā, dibināts 2003. gada 24. februārī. Kopienas fonds ir neatkarīga organizācija, kas kalpo plašiem sabiedriska labuma mērķiem, vācot ziedojumus no vietējiem ziedotājiem ar mērķi finansēt vietējo iedzīvotāju projektus. Tā ir iespēja ar pašu ziedotajiem līdzekļiem sasniegt tieši tos mērķus, kas svarīgi vietējai sabiedrībai. Fondam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar uzņēmumiem, pašvaldību un vietējo sabiedrību.

Ar ko Talsu novada fonds ir īpašs?

Talsu novada fonds:

1) veicina vietējo resursu mobilizēšanu un piesaisti kopienas problēmu risināšanai. Fonda darbība parāda, ka ikvienam resursu veidam: naudai, materiāliem, pakalpojumiem un cilvēkresursiem - laikam, zināšanām, prasmēm un pieredzei - ir iespējams rast pielietojumu.

2) veicina iedzīvotāju līdzdalību Talsu novada izaugsmē, nodrošina iespēju iedzīvotāju vajadzībām un interesēm nokļūt pašvaldības uzmanības lokā. Viens no fonda mehānismiem iedzīvotāju iesaistīšanai ir reizi četros gados rīkotie Iedzīvotāju forumi, kurā iedzīvotāji aicināti vērtēt apkaimes dzīves vides kvalitāti, ieteikt savas idejas konkrētu jautājumu risināšanā un vienoties par veidu, kā to izdarīt pašu spēkiem.

3) paaugstina vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti un stiprina kopienu. Fonda īstenotie projekti un programmas ir cieši saistītas ar vietējai sabiedrībai aktuālu problēmu un vajadzību risināšanu.

4) attīsta sadarbību un kolektīvo rīcībspēju. Fonda darbība balstīta sadarbībā starp dažādām iedzīvotāju grupām, uzņēmumiem, pašvaldību un iestādēm.

5) veicina vietējo līderu izaugsmi. Veids, kādā fonds sniedz atbalstu iedzīvotāju projektiem, ir viena no pieejām vietējo līderu apzināšanai un atbalstam.

6) stiprina piederības un lepnuma sajūtu par savu novadu. Iesaistoties fonda aktivitātēs un sniedzot ieguldījumu apkārtējās sabiedrības dzīves apstākļu uzlabošanā, nostiprinās piederības sajūta savai dzīvesvietai un līdzcilvēkiem.

7) attīsta labdarības praksi un brīvprātīgo darbu. Vērtību aspekts ir viens no faktoriem, kas motivē vietējos iedzīvotājus atbalstīt fonda aktivitātes. Ar starptautisku brīvprātīgo jauniešu palīdzību Talsu novada fonds pilnveido sava darba kvalitāti jaunatnes jomā un rosina brīvprātīgajam darbam nozīmi Talsu novadā.

Talsu novada fonda darbība balstās brīvprātīgā iedzīvotāju līdzdalībā, vēlmē sniegt ieguldījumu vietējā kopienā, spējā uzticēties un sadarboties. Kā viens no piemēriem minami Talsu novada fonda reizi četros gados organizētie iedzīvotāju forumi. Iedzīvotāju forums ir iedzīvotāju saiets, kura laikā iedzīvotāji sanāk kopā, vērtē savas dzīves vides kvalitāti un pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt un vienojas par to, ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt.

Īpaša nozīmīgs vērtējams “Apkaimes ideju darbnīcu” Talsu novada pilsētās un pagastos un Iedzīvotāju foruma devums Talsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, jo iedzīvotāju paustās idejas iestrādātas Talsu novada attīstības dokumentos, piemēram, Talsu novada attīstības programmas izstādē un aktualizācijā. Talsu novada pašvaldības apstiprinātā “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna 2019.-2025. gadam” pamatu veido 2018.gadā rīkotā Talsu novada V iedzīvotāju foruma un diskusiju laikā iedzīvotāju paustās idejas un priekšlikumi.

“Apkaimes ideju darbnīcu” un Talsu novada fonda Iedzīvotāju forumu laikā attīstītās iedzīvotāju iniciatīvu idejas tekstuālā un vizuālā veidā aktīvi izmanto Talsu novada pagastu pārvaldes, kā arī iedzīvotāju iniciatīvu grupas ideju tālākai attīstīšanai projektu pieteikumu izstrādes un to īstenošanas veidā. Iedzīvotāju forumos paustās iedzīvotāju vajadzības, idejas, viedokļi lielā mērā veido fonda darbības saturisko pusi.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums