Nodibinājums "Talsu novada fonds"

Misija

Talsu novada fonds izkopj mērķtiecīgas labdarības tradīcijas un sekmē attīstību Talsos un novadā, atbalstot sabiedriskā labuma projektus un pozitīvas pārmaiņas vietējā sabiedrībā.

Vīzija

Talsu novada fonda darbības rezultātā vietējā sabiedrība ir ieinteresēta savas apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā un aktīvi piedalās šajā procesā. Fonds ir atpazīstams novadā, to uztver kā drošu un ērtu mehānismu iedzīvotāju līdzdalības sekmēšanai un mērķtiecīgu labdarības tradīciju īstenošanā.
 
Fonda struktūra
Fonda augstākā lēmējinstitūcija ir Padomes dalībnieku sapulce. Par Fonda dalībnieku var kļūt fiziska un juridiska persona, kas gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt fonda darbības mērķu sasniegšanu. Patstāvīgi funkcionējošas vadības institūcijas ir Uzraudzības komiteja un Valde. Fonda Uzraudzības komiteja sastāv no deviņiem locekļiem, to ievēl Padome uz trim gadiem, katru gadu pārvēlot trīs locekļus. Valdes locekļu skaits nepārsniedz trīs, tos ievēl Uzraudzības komiteja.

Darbības virzieni:

Sasniedzamie rezultāti: (a) neaizskaramais kapitāls - LVL 35 000,-, (b) 1000 ziedotāju un (c) 10 - 15 pastāvīgo mērķa projektu 
1.1.1.    piesaistīt jaunus dalībniekus fondam;
1.1.2.    turpināt akciju "100 draugu Talsu novadam", tādējādi piesaistot līdzekļus neaizskaramā kapitāla veidošanai, no kura uzkrātajiem procentiem, sākot ar 2006. gadu tiek atbalstīti Talsu novada iedzīvotāju iniciatīvas projekti;
1.1.3.    izstrādāt aktuālo piedāvājumu portfeli ziedotājiem (informācija dažādajām iespējām atbalstīt sabiedriskā labuma projektus un pozitīvas pārmaiņas novadā ar fonda starpniecību);
1.1.4.    palielināt Talsiem apkārtējo pagastu un mazpilsētu iedzīvotāju īpatsvaru fonda dalībnieku vidū;
1.1.5.    apzināt novadniekus, informēt viņus par fonda darbību un aicināt atbalstīt fondu;
1.1.6.    izstrādāt un ieviest jaunas finanšu līdzekļu piesaistes metodes;
1.1.7.     neaizskaramais kapitāls: 
(1) tiek ieguldīts zema un vidēja riska ieguldījumos,
(2) uz vidēju termiņu (2-3 gadi) un (3) ar ienesīgumu ne mazāk par 5% gadā. Līdz 2009.
gadam neaizskaramā kapitāla procenti tiek izlietoti paša neaizskaramā kapitāla pieaugumam. 

2.       Izzināt un atbalstīt vietējās sabiedrības vajadzības:
2.1.    reizi trijos - četros gados rīkot iedzīvotāju forumus un, konsultējoties ar dažādajām sabiedrības grupām, noteikt prioritārās atbalsta jomas (2006. gadā - Talsu novada Iedzīvotāju forums II, nākamais - 2009 - 2010. gadā);
2.2.     īstenot Projektu programmu (min. gadā divi projektu konkursi, atbalstīti 10 - 12 iedzīvotāju iniciatīvas);
2.3.     īstenot Talsu novada stipendiātu programmu (min. viena ikgadēja stipendija pirmās augstākās izglītības ieguvei noteiktās jomās, vairākas stipendijas mācībām mūzikas un mākslas skolās);
2.4.     sadarbībā ar finansētājiem, īstenot mērķa projektus.

3.       Attīstīt mērķtiecīgas labdarības praksi Latvijā un sadarboties ar radniecīgām organizācijām ārvalstīs:
3.1.    vietējā sabiedrībā tiek izplatīta informācija un veidota izpratne par mērķtiecīgas labdarības pamata lietām un piemēriem (buklets, fonda apkārtraksts, fonda mājas lapa, publikācijas un sižeti plašsaziņas līdzekļos, dzīvās uzstāšanās (uzņēmēju dienas, konferences, atvērto durvju dienas) u.c.);
3.2.    Latvijas mērogā: nodrošināti informatīvie resursi par kopienu filantropijas attīstību Latvijā, kā arī nodota pieredze interesentiem (fonda mājas lapa, informācijas izplatīšanas un pieredzes nodošanas pasākumi, sadarbība ar studentiem u.c.);
3.3.     starptautiskā mērogā: nodrošināta pamata informācija par fondu un kopienu filantropijas attīstību Latvijā angļu, vācu un krievu valodā fonda mājas lapā, tiek pilnveidota sadarbība ar radniecīgām organizācijām ārvalstīs (konferences, pieredzes apmaiņas pasākumi u.c.);
3.4.    sadarbībā ar partneriem iesaistīties Latvijas mēroga un starptautiskos kopējos projektos, kas attīsta mērķtiecīgas labdarības praksi Talsu novadā un Latvijā, veicina pieredzes nodošanu un jaunu iemaņu apguvi, sekmē fonda darbības un finansiālo ilgtspēju. 

4.       Sniegt pārskatu par fonda darbību un finansētājiem par līdzekļu izlietojumu.
4.1.    tiek nodrošināta informācijas pieejamība par fonda darbību un finansējuma izlietojumu:
4.1.1.    Padomes dalībnieku ikgadējs pasākums;
4.1.2.    TNF Īsvēstis (elektroniskā formā pa e-pastu reizi mēnesī),
4.1.3.    TNF Apkārtraksts (elektroniskā un drukātā formā reizi ceturksnī),
4.1.4.    TNF gada pārskats latviešu un angļu valodā (elektroniskā un drukātā formā reizi gadā);
4.1.5.    pastāvīgi - informācija TNF mājas lapā latviešu, angļu, vācu un krievu valodā;
4.1.6.    datu bāze par fonda atbalstītajiem projektiem;
4.1.7.    atbildes uz vienreizējiem informācijas pieprasījumiem.
4.2.    izveidot un uzturēt atskaites sistēmu par sasniegumiem un līdzekļu izlietojumu fonda aktivitāšu finansētājiem,
4.3.    organizēt apmācības Uzraudzības komitejas dalībniekiem, fonda dalībniekiem un darbiniekiem teorētiskās un praktiskās darbības kompetences celšanai un nostiprināšanai.