Fonda pārvalde

 

Talsu novada fonda padome ir pārvaldes institūcija, kuras kompetencē ietilpst ne retāk kā reizi gadā uzklausīt un akceptēt Uzraudzības komitejas un Valdes iesniegto Fonda darbības un finansiālo pārskatu; ievēlēt Uzraudzības komitejas locekļus; pieņemt lēmumus Projektu programmas ietvaros un apstiprināt Fonda valdes grozījumus fonda Statūtos, kā arī fonda reorganizācijas kārtību.

Talsu novada fonda Padomi veido fiziskas un juridiskas personas, kuras gada laikā ziedo finansiālos līdzekļus 30 latu apmērā. Ar 2013. gada kopsapulces lēmumu 50% no dalībnieku mērķiemaksas tiek novirzīti fonda neaizskaramajam kapitālam un 50% - administratīvajiem izdevumiem.

 

Padomes dalībnieki:
- reizi gadā apstiprina fonda darbības un finansiālo pārskatu;
- ievēl Uzraudzības un Revīzijas komisijas locekļus;
- divas reizes gadā balso par vietējo iedzīvotāju grupu un organizāciju pieteikumiem Projektu
programmā;
- nepieciešamības gadījumā apstiprina grozījumus fonda statūtos.

 

Uzraudzības komitejā 2013.gadā darbojas Aivars Pumpiņš, komitejas priekšsēdētājs, Uldis Katlaps, Sanita Liepiņa, Ramona Riekstniece, Gundars Sebris, Sanita Šankova, Paula Negriba, Baiba Vīksne, Aivars Lācis.

Revīzijas komiteja 2013.gadā darbojas trīs cilvēku sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Inita Lūka, komisijas locekļi Daiga Purkalne un Baiba Lorence.

Valde ir patstāvīgi funkcionējoša fonda pārvaldes institūcija, kas organizē fonda ikdienas darbu. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar fonda darbību. Valdes priekšsēdētājas pienākumus veic Iveta Rorbaha.