Iedzīvotāju forumi

Talsu novada IV Iedzīvotāju foruma rezultāti

Novadam nepieciešams savs sauklis, jāsakārto kapličas, jāizveido skolu direktoru un komersantu padome, kā arī labdarības pasākumi jāīsteno ne tikai Talsos, bet visā novadā – šīs ir tikai dažas no idejām, kas tapa Talsu novada IV Iedzīvotāju forumā, liekot kopā galvas 182 novadniekiem.

Iedzīvotāju forums notiek reizi četros gados, turklāt šī reize bija īpaša ar to, ka mainīta pasākuma ierastā kārtība. Ja iepriekš darba grupās dalībnieki radīja jaunas idejas, tad šoreiz atskatījās uz mērķiem, kas izvirzīti pirms četriem gadiem, un analizēja, cik no tiem ir īstenoti. Un izrādās, ka foruma idejas patiešām dzīvo – pašvaldības izdevuma „Talsu novada ziņas” iznākšana 2 reizes mēnesī no vēlmes kļuvusi par realitāti; Valdemārpils tikusi pie savas ilgi gaidītās kapličas; atjaunoti pagastu ceļi ar kopējo garumu 30,5 km; sakārtoti vairāki brīvā laika pavadīšanas centri novadā un veikta virkne citu darbu.

Tomēr darāmā vēl daudz, tāpēc divu stundu garumā deviņas darba grupas meklēja jaunas idejas turpmākajiem četriem gadiem. Tās visas šobrīd apkopotas, jo tiks izmantotas gan lai noteiktu prioritātes Talsu novada fonda jaunajam projektu konkursam, kas tiks izsludināts 7.aprīlī, gan lai palīdzētu radīt Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un novada teritorijas plānojumu.

         MĒRĶI

Kultūra un aktīvs dzīves veids

 Ilgtermiņa mērķi

 • Erudīti, gudri, radoši un izglītoti kultūras dzīves vadītāji.
 • Izglītota un moderni domājoša Talsu novada sabiedrība.
 • Kultūrai un aktīvam dzīvesveidam atvērts aktīvs un pozitīvi domājošs Talsu novada iedzīvotājs.
 • Kultūras un aktīvās atpūtas aktivitātēm piemērotas un modernas telpas un ārtelpas ikvienā pagastā.
 • Kultūrvides sakārtošanas turpināšana, atbildīga uzturēšana ilgtermiņā.
 • Peldēšanas iespēju nodrošināšana Talsos un novadā.

 Īstermiņa mērķi

 • Pagastu dienas.
 • Labiekārtotas un pilnveidotas brīvdabas teritorijas novadā.
 • Katrs pagasts, pilsēta izvirza savas vietējās prioritātes.
 • Vienotas pagastu nosaukumu norādes novadā.
 • Koordinētas kultūras un sporta pasākumu norises ar pašvaldības transporta kustību.
 • Notiek intensīva un regulāra, kvalitatīva informācijas apmaiņa starp Talsu pašvaldību un katru pagastu.
 • Moderno tehnoloģiju apgūšana laukos visa vecuma grupām.
 • Speciālistu piesaiste.

Izglītība

 Īstermiņa mērķi

 • Nostiprināt pārliecību, ka stipra un stabila ģimene ir sabiedrības pamats.
 • Lauzt sabiedrības stereotipus par izglītības sistēmu.
 • Izglītības prestiža celšana.
 • Mazināt iedzīvotāju aizplūšanu.
 • Veicināt jauniešu atgriešanos.
 • Veicināt darba vietu rašanos. 

 Īstermiņa mērķi

 • Veidot kopēju skolu tīkla redzējumu novadā, izstrādājot koncepciju, kurā izvērtēts izglītojamo skaits, teritorijas sociālekonomiskā specifika un izglītības iestādes attīstības potenciāls un iekļautas rīcības ar katrā īstenošanas posmā pamatotu finanšu / investīciju iespējami efektīvu izlietojumu.
 • Saglabāt izglītības iestādes tuvu dzīves vietai (PII un sākumskolas klases).
 • Veicināt profesionālo skolu pieejamību.
 • Dažādot izglītības piedāvājumu.
 • Uzlabot izglītojamo skolēnu pārvadājumu sistēmu.
 • Ēku energoefektivitātes paaugstināšana.
 • Sakārtot infrastruktūru pie izglītības iestādēm.
 • Rast iespēju palielināt finansējumu izglītībai.
 • Izstrādāt vienotus kritērijus budžeta sadalei.
 • Pedagogs vienotajā atalgojuma sistēmā atrodas pietiekami augstu.
 • Plānot, atbalstīt, motivēt, izglītot cilvēkresursus izglītības jomai.
 • Veicināt darbaudzināšanu skolās.
 • Nodrošināt izglītības procesa kvalitāti.

Sociālā joma

Īstermiņa mērķi

 • Daudzfunkcionālu sociālu centru izveide.
 • Plašāka sabiedrības iesaiste mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabošanai.
 • Vides pieejamības nodrošināšana (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķis).
 • Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana.
 • Sabiedriskā transporta pieejamība visām iedzīvotāju grupām.
 • Veselības aprūpes pieejamība un pakalpojumu dažādošana.

Ilgtermiņa mērķi

 • Informācijas pieejamība un iedzīvotāju informēšana.
 • Vides pieejamības nodrošināšana (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķis).
 • Sadarbība ar NVO labdarības kustības attīstīšanai.

Novada tēls

Īstermiņa mērķi
 • Panākt tādu novada tēlu, ka izraisa iedzīvotājos vēlmi dzīvot un viesiem ierasties novadā.
 • Padarīt novada iedzīvotāju dzīvi vieglu un ērtu.
 • Veicināt ikviena lepnuma sajūtu par piederību dižam novadam.
 • Izmantot starptautisko sadarbību novada interesēs(kultūras tradīcijas, ekonomika, vide, infrastruktūra).
 • Veiksmīga, ilgtspējīga, abpusēji ieinteresēta starptautiskā sadarbība, kuru atbalsta novada kontekstā. Starptautiskā sadarbība veiksmīgi popularizē Talsu novadu un veicina tā atpazīstamību.
 • Atpazīstams novads Latvijā un Eiropā.
 • Izmantot bagātīgos ūdens resursus.
 • Talsu novads kā pilnvērtīgai dzīvei vispopulārākā vieta.
 • Novada ceļu sakārtošana – lai novada atpazīstamība nebūtu nesakārtoti ceļi un ceļmalas.
 Ilgtermiņa mērķi
 • Izveidot vienotu iekšējās informācijas aprites sistēmu novadā.
 • Padarīt efektīvu informācijas apmaiņu un sadarbību, īpašu uzmanību pievēršot speciālistu skaitam un kvalifikācijai.
 • Izstrādāt novada tēla stratēģiju.
 • Veidot vienotas kultūras tradīcijas novadā, stiprinot iedzīvotāju piederības sajūtu novadam.
 • Izveidot vadlīnijas starptautiskajai sadarbībai, aptverot visas pārvaldes un visus sadarbības partnerus (vietējos un ārzemju).
 • Veicināt novada attīstību dažādos sektoros pārņemot labās un nododot prakses piemērus no sadarbības partneriem.
 • Veicināt visu sabiedrības grupu iesaistīšanos starptautiskās sadarbības aktivitātēs.
 • Saglabāt bijušo pagastu identitāti (ģērboņi u.c.).
 • Likvidēt viedokli „Novads ienaidnieks”, iepazīt pašiem savu novadu. Respektēt un cienīt otru.
 • Sakārtot mantojumā saņemto starptautisko sadarbību.
 • Attīstīt sadarbību ar citiem novadiem.
 • Vēl vairāk dižoties ar sava novada personībām, notikumiem.
 • Veidot kvalitatīvas un interesantas pieredzes apmaiņas programmas jauniešiem.
 • Pašvaldības pārstāvjiem strādāt tā, lai nav kauns cilvēkiem acīs skatīties.

Vide

Ilgtermiņa mērķi 

 • Vides izglītības sistēmas veidošana.
 • Atkritumu apsaimniekošana.
 • Zemes apsaimniekošana.
 • Pašvaldības ezeru apsaimniekošana.

Īstermiņa mērķi

 • Likumdošanas iniciatīvas.
 • Ainavu arhitekts.
 • Iestrādāt izmaiņas teritorijas plānojumā.

Ekonomika

 Ilgtermiņa mērķi

 • Speciālistu sagatavošana atbilstoši ekonomikas attīstības stratēģijai.
 • Palielināt novada ietekmi valsts likumdošanas pilnveidošanā, ekonomiskās situācijas uzlabošanā.
 • Iedzīvotājiem optimāla novada pārvaldība.
 • Veicināt un atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību.
 • Tūrisma un aktīvās atpūtas nozares attīstība.
 • Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu.

 Īstermiņa mērķi

 • Informācijas aprites uzlabošana.
 • Uzlabot pašvaldības darbu aktīvāk iesaistot iedzīvotājus.
 • Infrastruktūras apzināšana un uzlabošana.
 • Finanšu līdzekļu piesaiste novadam.
 • Ekonomiska sadarbība ar kaimiņu novadiem.

Transports un ceļi

Ilgtermiņa mērķi 

 • Nodrošināt smagās un intensīvās transporta plūsmas novirzīšanu garām pilsētu centriem un lielākām apdzīvotām vietām.
 • Nodrošināt ērtu transportlīdzekļu novietošanu pie daudzdzīvokļu mājām un tūrisma objektiem.
 • Uzlabot ceļu tīklu kvalitāti.
 • Uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību.

Īstermiņa mērķi

 • Izveidot veloceliņu tīklu Talsu novadā.
 • Nodrošināt drošu gājēju pārvietošanos pa pagastu un pilsētu ceļiem.
 • Izveidot vienotu vizuālās informācijas sistēmu novadā uz ceļiem un apdzīvotās vietās.
 • Palielināt ceļu finansējumu novada ceļiem.
 • Uzlabot ceļu uzturēšanu un transporta kustības organizāciju.
 • Izvērtēt un sakārtot sabiedriskā transporta kustības maršrutu tīklu un skolēnu pārvadājumus.
 • Uzlabot informācijas apmaiņu un pieejamību novada pārvaldēs.

Tehniskā infrastruktūra

Ilgtermiņa mērķi 

 • Izvērtēt kapliču būvniecības nepieciešamību pagastos.
 • Veicināt mobilo sakaru uzlabošanos novada teritorijā.
 • Iedzīvotāju drošības nodrošināšana.
 • Novērošanas kameru uzstādīšana pagastu centros, nodrošinot iedzīvotāju drošību.
 • Pilnībā sakārtot ūdenssaimniecības infrastruktūru novadā.
 • Veicināt alternatīvo enerģijas avotu attīstību.

Īstermiņa mērķi

 • Kapliču būvniecība Stendes tuvumā esošajā kapsētā (Bungu kapi) un Lībagu pagastā.
 • Palielināt iedzīvotāju līdzdalību ūdenssaimniecības sakārtošanā, veidojot paredzētos pieslēgumu punktus maģistrālajām inženierkomunikācijām.
 • Ielu apgaismojumu rekonstrukcijā orientēties uz jaunajām tehnoloģijām (LED apgaismojums).
 • Kopīga sadarbība ar kaimiņu novadiem dabas postījumu ātrākai likvidēšanai.
 • Veicināt energoefektivitātes pasākumu ieviešanu pašvaldības iestādēs.
 • Veicināt tīru un sakoptu novada teritoriju.
 • Uzturēt polderu darbību Ķūļciemā un Ģibuļos.

Mājoklis

Ilgtermiņa mērķi 

 • Nodrošināt novada apdzīvoto vietu dzīvotspēju.
 • Uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti.
 • Rrenovējot un rekonstruējot ēkas, un paaugstinot būvju energoefektivitāti.
 • Jaunu kvalitatīvu ēku būvniecība ar sakārtotu apkārtējo vidi.

Īstermiņa mērķi

 • Izveidot un ieviest mājokļu apsaimniekošanas sistēmu.
 • Nodrošināt sabiedrisko ēku un citu ēku pieejamību.
 • Uzlabot mājokļu drošību.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Projekts "I believe in GOOD"

Lai izveidotu sociāli atbildīgu nākamo paaudzi un stabilas labdarības tradīcijas vietējā kopienā, projektā "I believe in GOOD" radīts intelektuālais rezultāt

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums